Vánoční otevírací doba:

21. 12. až 23. 12. 8:00—20:00
(24. 12. až 26. 12. zavřeno)
27. 12., 30. 12. a 31. 12. 8:00—20:00
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
pondělí—pátek 8:00—20:00
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Veřejná doprava. Ročník I, číslo 1. (Červenec 1945), 1945 antikvární kniha Veřejná doprava. Ročník I, číslo 1. (Červenec 1945), 1945 antikvární kniha Veřejná doprava. Ročník I, číslo 1. (Červenec 1945), 1945 antikvární kniha Veřejná doprava. Ročník I, číslo 1. (Červenec 1945), 1945 antikvární kniha Veřejná doprava. Ročník I, číslo 1. (Červenec 1945), 1945 antikvární kniha Veřejná doprava. Ročník I, číslo 1. (Červenec 1945), 1945

Veřejná doprava. Ročník I, číslo 1. (Červenec 1945), 1945

30 Kč

Název: Veřejná doprava. Ročník I, číslo 1. (Červenec 1945)
Autor: kolektiv
Nakladatel: Práce
Rok vydání: 1945
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Nezařazeno
Kategorie: Vše za 30 Kč
Digitalizovaná tiráž: nacismu i mezinárodníio fašismu způsoben, je cuje v nejuižaim styku se zivodai radou Maji de
něho býti voleni jen
nutno jit dále kupředu a není myslitel
zpět. Je to úkol velký a těžký, ale nezbytný a test- a
ný. Při jeho splnění bude třeba přokonávat mnohé zastoupení mládeli a ženám, má bei
překážky. Bude třeba bojovat nejen proti zjevným, dělba práce tak
ale i proti zakukleným nepřátelům. K splnění tohoto funkei v rukou
úkolu bude potřeba mnoho práce, sily a moci
Závodní organisace jsou základnou, na které spo-
Tato práce, síla i moc leží j
klad v širokých lidových masách národa. Ona musi Jejich dalšími články jsou místní, okresni a
býti probuzena, zorganisována, zaktivisována. Ona odborové
hlasováním členové odborů na
musí jako nerozborná armáda podepřít vládu svobodpým
jejich úkolu, budování nového spravedlivého a de-
mokratického řádu v osvobozéné republice.
ládou ustanovené činitele při plnění rovém sjezdu, který také provede volbu nové
Üstřední rady odborů, Na tomto sjezdu bude ro-
hodnuto i o tom, jak mají býti organisačně sesku-
Proto těžiště prištiho vývoje a zdar celého veli- pena a org
kého díla, které programovým prohlášením našeho Lze předpokládati, že jednou ze
slotek jedoot-
presidenta Dr. Edvarda Benese i programovými ného Revoluenlho odborového hnuti bude i
prohl
vlády bylo vytyčeno, leží v závodech, ka, která sdruží veškeré z
drah, malodrah, trolejbusü aa
e dopravy vodní i civilní letecké dopravy. Nent
Vésti, organisovati a uschopnit velikou armádu
pracovníků rukou i ducha k splnění těžkých, ale
radostných povinností, to je také u nás úkolem jed- pochyby o tom, že se
notných odborů. Tak jak jednotnými odbory vedené
pracující masy Sovětského svazu pomohly svou volučním
prací Rudé armádě vyhrát rozhodujici boj o svo- podstatně přispěji k tomu, aby toto hnuts stadilo
ušlechtilé soutěži s ostatními pracujicimi v
odborovém hnutí náležitě uplatní, a
bodu nacismerm ujařmených národů, tak také jed- na všechny úkoly, které je v osvobozené
notnými odbory vedené pracující masy Českoslo- čeka
venska musí pomoci-vládě vyhrát rozhodující boj
o novou výstavbu demokratické republiky a zajiš-
tění štastné budoucnosti celého národa."
K těmto velkým úkolům odborové
hnutí náležitě uzpůsobeno a připraveno. Smérnice
la bde ertné odborové Fr. Staněk v čele Odborové
skupiny zaměstnanců železnic
tomu jsou dány provoláním př
ní rady odborů ke všemu pracujícímu lidu, předpe- Rozhodnutim Üstřední rady odborù byl výko-
seným v čsl, rozhlase dne 14. června
odborové hnutí je budováno zdola, svobodným roz- nanců železnic pověřen známý želenicářslý od-
hodnutím členstva pod heslem: ,,Jeden závod, jed- borový pracovnik František Staněk. Organi-
na organisade!" V čele organisovaného členstva Re- sační struktura zůstává zatim
volučního odborového hnutí v závodě stojí organi- nici mistních skůpin byli novým p
sační výbor, zvolený na členské schůzi závodní něni k výkonu dosavadních funkeí do té doby, než
organisace. Výbor závodní odborové organisace pra- budou moci býti provedeny řádné volby
Revoluční nem funkce předsedy Odborové skupiny zaměst-
Tunely a lidé v nich
Vydal Orbis, cena. 40_K
Technika a její výboje patři k zájmům každého řád- a nadšením opravdového apostola. Jeho výklad je při
ného chlapce, a není proto divu, že populární knih
z technických oborů měly a mají vděčný okruh čtenářrů 26 obrázky a 43
právě mezi mládeěí. Jejich hodnota po stránce literárni na, který navrhl I obállku. Zylástě Neumannovy
i odborné je ovšem různá podle schopností a cilů auto- jsou dalši klad
rových. Knizka Jifiho Streita: ,"Tunely a lidé v nich" Jsou svěži, svérázné, jednoduché a mají j
patří nesporně mezi přínosy v tomto oboru. Je psána která
odborníkem, mladým železničnim inženýrem, a je urče- jen vhodně doplňuji, ale i velmi názorně vysvětluji
na chlapcům; se zájmem si ji však přečtou i dospěli
tom jasný, sloh prostý a poutavý. Text je
Děj její je prostý. Je to vlastně jen jednoduchá ku
lisa, umožňující autorovi, aby čtenáfům předvedl pou
tavé pásmo o tünelech a tunelářich všech dob. Ho- svých 36 letech spolu s téměř 70 svyini Ikrajany oběti
rácké městečlko prožívá rušné chvile. Až dosud je spo- nacistického běsnění ve Velkém Meziřiei, a tak k tomu-
jovala se světem jen malá, udýchaná 1
býti spojeno żeleznici přímo s hlayní tratí a velkým Neumann byl žákem prof. Krohy a pak pref. Blažie-
méstem. Přitom je nutno razit i tunel.- To je vnější ka a věnoval se
rámec, ve kterém se pásmo o tunelech a tunelářich po-Svazu přátel SSSR a na
Arch. Neumann stal se, bohužel
to referátu připojujeme i
amujeme se povšechně s methodou prací pro- své sily, nadání a idealismus hlavně kul
jekčních a t
vedoucího in
ným tunelem, pří čemž se postupně povi
lářské technice vše, co tu laika může zajímati. Pásmo
pokračuje pak na dvou nedělnich besedách inženýra do týla ukončila tento nadějný život
Marka s oběma hochy. Procházíme doslovně celým svě- k nenahraditelné škodě jeho rodného města i k Also,
procházíme se synkem svého rodného města, nic
a Marka a s jeho přítelem rozestayě-
z výtvarné spol
vřelého
, tem a všemi věky. Autor nás tu provádí se zanicenosti dé našeho výt
odpovědný
Praha
Václavské nám. 15. Telefon redakce 393-S1; tele
30 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0