📦Doručujeme do Balíkovny za 49 Kč!

Obchodní podmínky pro nákup u společnosti Knihobot

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky pro nákup (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Knihobot s.r.o., IČO: 054 00 651, se sídlem na adrese Dukelských hrdinů 359/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289573 (dále jen „Knihobot“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s § 2079 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „kupní smlouva“).

1.2 Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Zboží a jeho cena

2.1 Kupní smlouvou se Knihobot jako prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Knihobotu jako prodávajícímu kupní cenu.

2.2 Věcí, která je předmětem koupě, se rozumí zejména knihy, časopisy a další předměty, se kterými Knihobot běžně obchoduje (dále jen „Zboží“), a které jsou vystavené v nabídce e-shopu Knihobotu dostupném na internetové stránce www.knihobot.cz (dále jen „e-shop“). 

2.3 Všechno Zboží nabízené na e-shopu je použité, uplatní se na ně tedy § 2167 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2.4 Cena Zboží vystaveného na e-shopu je uvedena včetně DPH. Cena Zboží nezahrnuje náklady na poštovné, ani případné náklady na dobírku nebo náklady spojené s platbou, účtované externími poskytovateli těchto služeb.

3. Nezávazná rezervace a osobní vyzvednutí na pobočce Knihobotu

3.1 Zboží nabízené na e-shopu si kupující může nezávazně rezervovat a po potvrzení Knihobotem osobně vyzvednout ve vybrané pobočce Knihobotu. Kupující je povinen Zboží při převzetí řádně prohlédnout a zkontrolovat případné vady. Okamžikem osobního převzetí Zboží kupujícím a zaplacením kupní ceny dochází k nabytí vlastnického práva ke Zboží kupujícím.

3.2 Od kupní smlouvy uzavřené dle čl. 3.1 těchto obchodních podmínek nelze odstoupit ve smyslu čl. 5 těchto obchodních podmínek.

4. Objednávka Zboží a doprava Zboží poštovní službou

4.1 Zboží nabízené na e-shopu si kupující může nechat dopravit na místo určení pomocí dopravní společnosti. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy Knihobot objednávku Zboží potvrdí.

4.2 Od kupní smlouvy uzavřené dle čl. 4.1 těchto obchodních podmínek lze odstoupit ve smyslu čl. 5 těchto obchodních podmínek.

4.3 Náklady na dopravu Zboží kupujícímu hradí kupující, nerozhodne-li Knihobot jinak. Aktuální ceník poštovného a dobírky je k dispozici na internetových stránkách Knihobotu ZDE.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 V případě, kdy je kupní smlouva uzavřena distančním způsobem, tj. způsobem ve smyslu čl. 4 těchto obchodních podmínek, má kupující právo odstoupit od smlouvy, a to bez udání důvodu.

5.2 Kupující Knihobot informuje o odstoupení od kupní smlouvy na e-mail info@knihobot.cz před uplynutím čtrnáctidenní lhůty ode dne převzetí Zboží.

5.3 V návaznost na výzvu Knihobotu má kupující povinnost zaslat nebo předat Knihobotu Zboží, které od Knihobotu obdržel, a to nejpozději do čtrnácti dnů od výzvy Knihobotu. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující Zboží předá dopravci nejpozději poslední den lhůty podle předchozí věty. Náklady spojené s vrácením Zboží nese kupující.

5.4 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu Knihobot bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal. Knihobot vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem, než jakým byly zaplaceny, jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.5 Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání se Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti.

6. Práva z vadného plnění

6.1 Zboží je vadné, není-li dodáno v ujednaném množství, jakosti a provedení.

6.2 Kupující Zboží po převzetí prohlédne a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství.

6.3 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Rovněž nemá kupující práva z vadného plnění, pokud se jedná o běžné opotřebení, případně o vady a poškození  jasně zdokumentované při prodeji Zboží.  

6.4 Jakmile zjistí kupující vadu Zboží, je jeho povinností o tom informovat Knihobot bez zbytečného odkladu e-mailem. Neoznámí-li kupující vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

6.5 Knihobot je povinen vydat kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném v § 2166 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.6 Pokud to Knihobot uzná za nezbytné, je kupující povinen předložit reklamované Zboží k posouzení reklamace. Reklamaci Knihobot posoudí do 14 dnů od obdržení reklamovaného Zboží a o jejím vyřízení bude kupujícího v této lhůtě informovat.

6.7. Právo kupujícího z vadného plnění u použitého Zboží lze uplatnit maximálně do 12 měsíců od prodeje Zboží.

7. Doklad a účtenka

7.1 Knihobot zašle doklad či účtenku kupujícímu na e-mail, který kupující uvedl při vyplňování objednávky. Kupující provedením objednávky s touto formou vystavení účtenky a dokladu výslovně souhlasí.

7.2 O vyřizování objednávky, dostupnosti a nedostupnosti Zboží bude Knihobot informovat kupujícího na e-mailovou adresu a mobilní číslo, která kupující uvedl při vyplňování objednávky.

8. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

8.1 V případě, že dojde mezi Knihobotem a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: https://www.coi.cz/informace-o-adr.

8.2 Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Veškerá ujednání mezi Knihobotem a Nakupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

9.2 Znění obchodních podmínek může Knihobot měnit či doplňovat.

9.3 Kontaktní údaje zákaznické podpory jsou uvedeny na e-shopu knihobot.cz 

Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@knihobot.cz

telefonní číslo: +420 771 115 910 (každý den od 8:00 do 20:00). 

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@knihobot.cz

9.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.3.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. Všeobecné obchodní podmínky platné do 10.3. 2023 jsou k dispozici ZDE.