📦Doručujeme do Balíkovny za 49 Kč!
📦Doručujeme do Balíkovny za 49 Kč!

Obchodní podmínky pro obstarání prodeje společností Knihobot

1. Obecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky pro obstarání prodeje (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Knihobot s.r.o., IČO: 054 00 651, se sídlem na adrese Dukelských hrdinů 359/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289573 (dále jen „Knihobot“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě komisionářské smlouvy uzavřené v souladu s § 2455 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „komisionářská smlouva“). Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí komisionářské smlouvy.

1.2 Uzavřením komisionářské smlouvy komitent,  který má zájem na obstarání prodeje Knihobotem (dále jen „Zájemce“), pověřuje Knihobot, aby jako komisionář obstaral prodej zboží za cenu, kterou Knihobot uzná za vhodné, a poté, aby cenu dle vlastního přesvědčení snižoval v holandské aukci až do chvíle, kdy je Zboží zakoupeno zákazníkem, nebo kdy se stane neprodejným. V případě, kdy Knihobot Zboží posoudí jako neprodejné, Zájemce Knihobot pověřuje, aby takové neprodejné Zboží zlikvidoval. Z prodeje Zboží náleží Zájemci výtěžek ponížený o odměnu Knihobotu.  

1.3 Zájemcem může být pouze fyzická osoba, která tak nejedná v rámci svých podnikatelských aktivit. Zbožím se rozumí zejména knihy, časopisy a další předměty, se kterými Knihobot běžně obchoduje a které Zájemce Knihobotu předá za účelem obstarání prodeje Knihobotem (dále jen „Zboží“). Zájemce musí být výhradním vlastníkem Zboží.

1.4 Knihobot obstarává prodej Zboží vlastním jménem pro Zájemce a na jeho účet a poskytuje mu s tím související služby, které jsou především:

i. posouzení hodnoty Zboží, tj. zda je Zboží vhodné k dalšímu prodeji a pokud ano, za jakou výchozí cenu;

ii. nafocení Zboží, vytvoření nabídky na e-shopu dostupném na internetové stránce www.knihobot.cz (dále jen „e-shop“) a správa této nabídky;

iii. nabízení Zboží k prodeji na e-shopu Knihobot a případně i na pobočkách Knihobot.

1.5 Knihobot chrání Zájemcovy zájmy, které mu byly oznámeny nebo které lze rozumně předpokládat z povahy obchodu a Zboží, a zpraví ho o každé okolnosti, která může mít vliv na změnu obstarávání prodeje. Informace o stavu obstarávání prodeje jsou pro Zájemce dostupné prostřednictvím systému na stránkách e-shopu.

2. Předběžné posouzení prodejnosti Zboží

2.1 Knihobot potenciálním Zájemcům o zajištění služby obstarání prodeje Zboží poskytuje zdarma službu předběžného posouzení prodejnosti Zboží. Na předběžné posouzení prodejnosti Zboží v souladu s tímto čl. 2 nemá Zájemce právní nárok.

2.2 Knihobot na základě fotografie a popisu Zboží posoudí smysluplnost prodeje Zboží jako celku (nikoli hodnotu samostatných knih nebo jiného zboží), zejména s ohledem na fyzický stav Zboží a předchozí zkušenosti s prodejem. Zboží, které je špinavé, příliš potrhané nebo jinak mechanicky poškozené, Knihobot nemusí posoudit jako prodejné. Zboží, které jeví známky plísně (žluté flíčky na ořízce) nebo zatuchlosti, Knihobot nepřevezme.

3. Předání Zboží do komise

3.1 Zboží může být do Knihobotu dopraveno a předáno do komise následujícím způsobem:

i. fyzickým předáním Zboží na pobočce Knihobotu, a to i bez předchozího objednání;

ii. zdarma prostřednictvím partnerských dopravních společností a 3. stran. Aktuální seznam partnerských dopravních společností a 3. stran, a postup při objednání přepravy je  ZDE

3.2. Zájemce může zvolit i jiný způsob dopravy Zboží do Knihobotu, činí tak ale na vlastní náklady.

3.3 Komisionářská smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Knihobot převezme Zboží v souladu s čl. 3 těchto obchodních podmínek.

3.4 Knihobot může Zboží bez udání důvodu odmítnout a nepřevzít. Zájemce nemá právní nárok na to, aby bylo jeho Zboží přijato Knihobotem do komise.

3.5 Pokud Knihobot předběžné posoudí Zboží v souladu s čl. 2 těchto obchodních podmínek jako prodejné, avšak zaslané Zboží nebude odpovídat zaslaným fotografiím nebo popisu, případně bude mít v popisu neuvedené vady, není Knihobot povinen takové Zboží do komise přijmout. Takové Zboží je označeno jako neprodejné a Knihobot ho na své náklady zlikviduje v souladu s čl. 4.5 těchto obchodních podmínek.

4. Následné posouzení prodejnosti Zboží

4.1 Po převzetí Zboží s čl. 3 těchto obchodních podmínek Knihobot posoudí, zda je Zboží vhodné k dalšímu prodeji. Zájemce je povinen sdělit Knihobotu všechny relevantní informace a nezamlčet nic, co by mohlo mít vliv na prodejnost nebo hodnotu Zboží.

4.2 Knihobot bude Zájemce informovat o tom, které položky posoudil jako prodejné a jaká je navržená prodejní cena jednotlivých položek, a to do 10 pracovních dnů od převzetí Zboží.

4.3 Jestliže se převzaté Zboží nachází ve špatném stavu, posoudí ho Knihobot jako neprodejné. Za špatný stav se považuje zejména Zboží mechanicky poškozené či Zboží infikované plísněmi. Z hygienických důvodů není do prodeje zařazeno ani Zboží, které je plísněmi infikováno pouze v malém rozsahu.

4.4 Za neprodejné Zboží se dále považuje položka, jejíž navržená prodejní cena dosazuje částky nižší než 50 Kč.

4.5 Zájemce tímto pověřuje Knihobot, aby Zboží, které posoudí jako neprodejné, na vlastní náklady zlikvidoval.

5. Určení ceny Zboží a prodej Zboží

5.1 Výchozí cenu, za kterou budou jednotlivé položky Zboží nabízeny na e-shopu (dále jen „Výchozí cena“), určuje Knihobot dle stavu jednotlivých položek Zboží a na základě své databáze historických prodejů. V případě, kdy není možné ceny položky Zboží zjistit na základě databáze historických prodejů, určí Výchozí cenu pověřený kompetentní zaměstnanec Knihobotu na základě předchozí zkušenosti s prodejem podobných položek.

5.2 Výchozí cena je vyvolávací cenou v holandské aukci. Cena jednotlivých položek Zboží je postupně snižována až do chvíle, kdy je položka zakoupena zákazníkem. Výši a rychlost postupného snižování ceny Zboží určuje Knihobot.

5.3 V případě, kdy se cena položky na základě holandské aukce sníží pod částku 50 Kč, považuje se položka za neprodejnou. V takovém případě Knihobot položku na své náklady zlikviduje v souladu s čl. 4.5 těchto obchodních podmínek.

5.4 V okamžiku, kdy dojde k prodeji položky, vzniká Zájemci nárok na výtěžek z prodeje dle obchodních podmínek platných v den převzetí Zboží.

5.5 Z každé prodané položky náleží Zájemci výtěžek z prodeje odpovídající 60 % z dosažené prodejní ceny, ponížený o 29 Kč.

6. Výplata výtěžku z prodeje Zboží

6.1. Výtěžek z prodeje Zboží je zaúčtován Zájemci po prodeji ve formě plně vyplatitelné pohledávky na jeho Zákaznický účet, který mu byl u Knihobotu zřízen při uzavření smlouvy. Zájemce spravuje tento účet prostřednictvím osobního emailu, který Knihobotu sdělil při uzavření smlouvy. Zájemce může tuto pohledávku použít na nákup libovolného zboží na Knihobotu, nebo jej může převést na svůj bankovní účet.

6.2 Výtěžek z prodeje Zboží je připsán Zájemci okamžitě po prodeji zboží, a je disponibilní do 14 dnů od prodeje Zboží. Požadavky na jednorázovou výplatu na bankovní účet Zájemce jsou splatné do 14 dnů, obvykle však do týdne. Pokud má Zájemce ve svém účtu nastavenou automatickou výplatu pohledávek,  je výtěžek splatný do 30ti dnů. 

6.3. Výplata výtěžku je možná na korunový účet vedený v české nebo slovenské bance.

7. Odvolání prodeje

7.1 Zájemce má právo odvolat příkaz k obstarání prodeje jednotlivé položky Zboží (dále jen „Odvolání prodeje“) jen do doby, než vznikne závazek Knihobotu vůči kupujícímu nebo než je Zboží označeno Knihobotem jako neprodejné. V jiném případě nelze od komisionářské smlouvy odstoupit.

7.2 V případě Odvolání prodeje po tom, co Knihobot Zájemci poskytl služby dle čl. 1.4 těchto obchodních podmínek, je Zájemce povinen nahradit Knihobotu náklady, které Knihobot vynaložil na obstarání prodeje. Knihobot odvolanou položku připraví k vyzvednutí na pobočce Knihobotu nebo odešle na adresu uvedenou Zájemcem do 14 dnů od obdržení částky za Odvolání prodeje. Náklady na dopravu odvolané položky k Zájemci hradí Zájemce.

7.3 Knihobot je oprávněn Zboží zadržet, dokud náklady na obstarání prodeje, včetně případných nákladů na dopravu, od Zájemce neobdrží.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Veškerá ujednání mezi Knihobotem a Zájemcem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený komisionářskou smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky.

8.2 Znění obchodních podmínek může Knihobot měnit či doplňovat.

8.3. Kontaktní údaje zákaznické podpory jsou uvedeny na e-shopu knihobot.cz 

Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je: info@knihobot.cz

telefonní číslo: +420 771 115 910 (každý den od 8:00 do 20:00). 

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@knihobot.cz

8.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 10.3.2023 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí. Všeobecné obchodní podmínky platné do 10.3. 2023 jsou k dispozici ZDE.