Doručujeme do Balíkovny za 49 Kč! 📦 

V posledních 24 h jsme přidali 13 517 knih.

Knihobot

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI KNIHOBOT

OBSAH

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 2. KUPNÍ SMLOUVA
 3. PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ
 4. DALŠÍ POVĚŘENÍ
 5. KUPNÍ CENA
 6. VÝPLATA KUPNÍ CENY PRODÁVAJÍCÍMU
 7. POSOUZENÍ PRODEJNOSTI ZBOŽÍ A LIKVIDACE NEPRODEJNÉHO ZBOŽÍ
 8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej knih prodávajícím společnosti Knihobot („Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti Knihobot s.r.o., IČO: 054 00 651, se sídlem na adrese Dukelských hrdinů 359/21, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 289573 („Knihobot“) a fyzické osoby („Prodávajícího“) vzniklé na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s § 1746 odst. 2 a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi Prodávajícím a Knihobotem (kupujícím) při prodeji Zboží („Kupní smlouva“).

1.2. Knihobot provozuje internetový obchod dostupný na www.knihobot.cz („e-shop“) zaměřený zejména na prodej použitých (tzv. secondhandových) knih a dalších publikací („Zboží“). Seznam Zboží, se kterým Knihobot obchoduje a o jehož koupi má typově potenciální zájem, je dostupný na internetové stránce www.knihobot.cz.

1.3. Prodávající činí Knihobotu nabídku na uzavření Kupní smlouvy za podmínek uvedených níže v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající bere na vědomí, že Knihobot není povinen akceptovat nabídku Prodávajícího a uzavřít Kupní smlouvu ohledně veškerého Zboží nabízeného Prodávajícím. Pro případ Neprodejného zboží (viz čl. 7.4 a násl. Obchodních podmínek) pověřuje Prodávající Knihobot jeho ekologickou likvidací na náklady Knihobotu.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Knihobotu jako kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Knihobot jako kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

2.2. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Knihobotem může být uzavřena:

2.2.1. distančním způsobem (tj. on-line prostřednictvím internetových stránek Knihobot dostupných
na: www.knihobot.cz); nebo

2.2.2. pro případ, kdy Prodávající pro účely uzavření Kupní smlouvy nevyužije variantu on-line,
tak osobně (na pobočce Knihobot) či konkludentně, tj. jinak než slovně (např. pokud je Zboží ze strany Prodávajícího jednostranně předáno přepravci bez předchozí dohody s Knihobotem), za stejných podmínek jako stanovených těmito Obchodními podmínkami.

2.3. Pro účely prodeje Zboží je nezbytné, aby Prodávající měl zřízen na internetových stránkách Knihobot vlastní účet („Zákaznický účet“). Zákaznický účet bude Prodávajícímu automaticky zřízen Knihobotem poté, co od Prodávajícího obdrží jeho e-mailovou adresu. Prodávající může v prostředí Zákaznického účtu vždy zkontrolovat Zboží, ohledně kterého je uzavřena Kupní smlouva, jakožto i další informace týkající se prodeje Zboží Knihobotu. Prodávající spravuje Zákaznický účet prostřednictvím e-mailu, který Knihobotu sdělil. Prodávajícímu se je doporučeno pravidelně se přihlašovat do Zákaznického účtu a sledovat v něm uvedené informace týkající se Zboží, jež je předmět Kupní smlouvy.

Návrh na Uzavření Kupní smlouvy on-line

2.4. Návrh na uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Knihobotem učiní Prodávající tak, že vyplní a odešle Knihobotu on-line formulář dostupný na stránkách www.knihobot.cz a odsouhlasí tyto Obchodní podmínky.

Návrh na uzavření Kupní smlouvy na pobočce Knihobotu

2.5. Návrh na uzavření Kupní smlouvy může být učiněn i osobně, pokud Prodávající bez předchozího vyplnění on-line formuláře přinese Zboží na pobočku Knihobotu.

2.6. Obsluha na pobočce Knihobotu seznámí Prodávajícího s podmínkami Kupní smlouvy a umožní Prodávajícímu, aby se detailně seznámil s Obchodními podmínkami, které jsou v textové podobě dostupné na každé pobočce Knihobotu.

Návrh na uzavření Kupní smlouvy konkludentně (tj. jinak než slovně)

2.7. Návrh na uzavření může být Prodávajícím učiněn i fakticky na základě jednostranného jednání Prodávajícího, pokud Prodávající předá bez předchozího vyplnění on-line formuláře nebo návštěvy pobočky Knihobotu prostřednictvím dopravních společností nebo jiné třetí strany Zboží k přepravě / odeslání Knihobotu, případně Zboží vloží do k tomu určeného sběrného boxu či Zboží přinese na sběrné místo partnerských společností, jejichž seznam je dostupný https://knihobot.cz/c/osobni-prevzeti („Sběrné místo“). Prodávající bere na vědomí, že přeprava / odeslání Zboží prostřednictvím dopravních společností nebo jiné třetí strany se může kromě těchto Obchodních podmínek řídit také zvláštními podmínkami upravujícími ten který druh Prodávajícím zvolené přepravy nabízené Knihobotem („Podmínky přepravy“). Tyto Podmínky přepravy jsou dostupné podle aktuálně nabízených možností přepravy/ odeslání Zboží na stránkách www.knihobot.cz.

2.8. Pro případ návrhu na uzavření Kupní smlouvy konkludentně (tj. jinak než slovně) je Prodávající povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami před odesláním / dáním Zboží k přepravě Knihobotu nebo jeho vložení do sběrného boxu.

Akceptace návrhu na uzavření Kupní smlouvy

2.9. V případě, že Knihobot dospěje v souladu s čl. 7 těchto Obchodních podmínek k závěru o prodejnosti Zboží (případně jeho části), potvrdí Prodávajícímu uzavření Kupní smlouvy (akceptaci jeho nabídky) ohledně vybraného Zboží (případně pouze vybraných položek) prostřednictvím Zákaznického účtu tak, že dané Zboží (tj. konkrétní položky tvořící předmět Kupní smlouvy) zobrazí v Zákaznickém účtu. O této skutečnosti obdrží Prodávající také notifikaci na poskytnutou e-mailovou adresu.

Kupní smlouva

2.10. Kupní smlouva se uzavírá s výhradou vlastnického práva, přičemž Knihobot se stane vlastníkem Zboží (resp. konkrétní položky) teprve v okamžiku, kdy Knihobot uzavře kupní smlouvu o Zboží se zájemcem o jeho koupi.

2.11. Kupní smlouva se uzavírá s rozvazovací podmínkou pro případ neprodejného Zboží dle čl. 7.8 Obchodních podmínek.

2.12. Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zobrazení Zboží v Zákaznickém účtu.

3. PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ

3.1. Zboží může být Prodávajícím Knihobotu předáno následujícím způsobem:

i. fyzickým předáním Zboží na pobočce Knihobotu, a to i bez předchozího objednání;

ii. zdarma prostřednictvím partnerských dopravních společností a třetích stran. Aktuální seznam partnerských dopravních společností a třetích stran, a postup při objednání přepravy naleznete na internetových stránkách www.knihobot.cz.

3.2. Prodávající může zvolit i jiný způsob dopravy/přepravy Zboží Knihobotu, činí tak ale na vlastní náklady a nebezpečí.

4. DALŠÍ POVĚŘENÍ

4.1. Prodávající pověřuje Knihobot, aby od okamžiku účinnosti Kupní smlouvy do okamžiku nalezení zájemce o koupi Zboží, držel Zboží ve vlastních prostorách a na vlastní náklady. Prodávající dále pověřuje Knihobot, aby:

i. posoudil prodejnost Zboží a stanovil Výchozí cenu Zboží v souladu s principy stanovenými v čl. 5 a 7 Obchodních podmínek a zobrazil ji v Zákaznickém účtu;

ii. nafotil Zboží, vytvořil vlastní nabídku k prodeji Zboží na e-shopu a tuto nabídku spravoval;

iii. nabízel Zboží vlastním jménem a na vlastní účet k prodeji na e-shopu a případně i na pobočkách Knihobot.

5. KUPNÍ CENA

5.1. Kupní cena za Zboží, kterou uhradí Knihobot Prodávajícímu, je stanovena jako částka 60 % z prodejní ceny Zboží, následně ponížená o 29 Kč („Kupní cena“).

5.2. Prodejní cenou se pro účely čl. 5.1 Obchodních podmínek výše rozumí cena, za kterou si prostřednictvím e-shopu Zboží zakoupí od Knihobotu nový zákazník („Kupující zákazník“). Výchozí cena, za kterou budou jednotlivé položky Zboží nabízeny na e-shopu, bude určena na základě relevantních kritérií, kterými jsou zejména:

 • stav Zboží;
 • aktuální dostupnost Zboží na trhu a aktuální poptávka po Zboží na trhu; a
 • databáze historických prodejů.

(„Výchozí cena“)

5.3. Knihobot se zavazuje, že Výchozí cena Zboží bude v souladu s čl. 5.2 Obchodních podmínek stanovena tak, aby korespondovala s Výchozí cenou stejného Zboží ve stejném stavu, které je již inzerováno v nabídce e-shopu.

5.4. Za účelem maximalizace prodejnosti Zboží, Prodávající výslovně souhlasí s tím a opravňuje Knihobot Výchozí cenu postupně upravovat (zvyšovat i snižovat s ohledem na změny v poptávce a nabídce na trhu) až do chvíle, kdy je Zboží zakoupeno Kupujícím zákazníkem („Prodejní cena“).

Příklad výpočtu Kupní ceny:

Výchozí cena Zboží byla stanovena ve výši 200 Kč. Za tuto cenu se Zboží neprodalo, proto došlo ke snížení Výchozí ceny na 180 Kč, přičemž za tuto Prodejní cenu si Zboží koupil Kupující zákazník.

Kupní cena, která bude Prodávajícímu ze strany Knihobotu za Zboží uhrazena, bude určena dle následujícího vzorce:

(60% z Prodejní ceny) – 29 Kč, tj. pro výše uvedený případ platí: (60 % ze 180 Kč) – 29 Kč, tj. 108 Kč – 29 Kč = 79 Kč je Kupní cena, která bude Prodávajícímu za Zboží uhrazena.

5.5. Aktuální Prodejní cena Zboží (včetně dalších relevantních informací týkajících se stavu a doby trvání nabídky prodeje Zboží) je vždy viditelná a dostupná v Zákaznickém účtu a Prodávající se s těmito informacemi může kdykoliv seznámit.

6. VÝPLATA KUPNÍ CENY PRODÁVAJÍCÍMU

6.1. Knihobot vyplatí Prodávajícímu Kupní cenu ve formě plně vyplatitelné pohledávky na jeho Zákaznický účet v okamžiku, kdy si Zboží přes e-shop koupí Kupující zákazník. Výše celkové pohledávky Prodávajícího za Knihobotem je vždy viditelná v Zákaznickém účtu ve složce Vyúčtování. Prodávající může tuto pohledávku použít:

6.1.1. na nákup libovolného Zboží na e-shopu (tj. pohledávka Prodávajícího bude započtena na cenu jeho objednávky), přičemž v případě že:

6.1.1.1.pohledávka Prodávajícího je vyšší než celková cena jeho objednávky, zaniká jeho pohledávka pouze ve výši ceny objednávky a ve zbylém rozsahu nadále trvá;

6.1.1.2. pohledávka Prodávajícího je nižší než celková cena jeho objednávky, zaniká jeho pohledávka v celém rozsahu a Prodávající se zavazuje doplatit zbylou část ceny jeho objednávky.

6.1.2. ji může převést na svůj bankovní účet ve formě finančních prostředků, a to:

6.1.2.1. zadáním jednorázového příkazu k výplatě v prostředí svého Zákaznického účtu; nebo

6.1.2.2. nastavením automatické výplaty v prostředí svého Zákaznického účtu.

6.2. Kupní cena je připsána Prodávajícímu na jeho Zákaznický účet okamžitě po prodeji Zboží Knihobotem Kupujícímu zákazníkovi, a je disponibilní do 14 dnů od prodeje Zboží.

6.3. V případě, že si Prodávající po uplynutí 14 dnů od připsání Kupní ceny na Zákaznický účet přeje Kupní cenu vyplatit na bankovní účet Prodávajícího, jsou tyto prostředky převedeny ze Zákaznického účtu na bankovní účet Prodávajícího do 14 dnů, obvykle však do týdne, od zadání takového požadavku Prodávajícím. Tento požadavek zadá Prodávající v prostředí Zákaznického účtu.

6.4. Pokud má Prodávající ve svém Zákaznickém účtu nastavenou automatickou výplatu pohledávek z Kupní ceny, jsou tyto pohledávky vypláceny na bankovní účet Prodávajícího obvykle jedenkrát za 7 dnů, minimálně jedenkrát za 30 dnů od zadání tohoto požadavku.

6.5. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že výplata Kupní ceny je možná pouze na korunové bankovní účty vedené v bance se sídlem v České republice.

7. POSOUZENÍ PRODEJNOSTI ZBOŽÍ A LIKVIDACE NEPRODEJNÉHO ZBOŽÍ

7.1. V případě, že Prodávající využije možnosti uzavřít Kupní smlouvu on-line ve smyslu čl. 2.4 Obchodních podmínek a nahraje-li při vyplňování příslušného formuláře fotky Zboží, Knihobot provede předběžné posouzení prodejnosti Zboží, přičemž Prodávajícímu sdělí, které konkrétní položky Zboží má potenciální zájem od Prodávajícího koupit. Předběžné posouzení prodejnosti Zboží je nezávazné a má pro Prodávajícího pouze informativní charakter.

7.2. Po převzetí / obdržení Zboží Knihobot závazně posoudí na základě jeho fyzické inspekce, zda je Zboží vhodné k dalšímu prodeji, resp. ke koupi. Prodávající je povinen sdělit Knihobotu všechny relevantní informace a nezamlčet nic, co by mohlo mít vliv na prodejnost nebo hodnotu Zboží. Prodávající dále prohlašuje,
že je výlučným vlastníkem Zboží, a pokud tomu tak není, že byl vlastníkem nebo spoluvlastníkem Zboží pověřen k uzavření Kupní smlouvy ohledně Zboží.

7.3. Knihobot bude Prodávajícího informovat o tom, které položky posoudil jako prodejné a o Výchozí ceně jednotlivých položek tak, že tyto zobrazí v Zákaznickém účtu, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od převzetí/obdržení Zboží.

7.4. Jestliže se převzaté Zboží nachází ve špatném stavu, posoudí jej Knihobot jako neprodejné. Za špatný stav se považuje zejména Zboží poškozené ( poškozením se rozumí zejména skvrny, odřeniny, trhliny, chybějící strany, vpisky a ruční poznámky apod.) či Zboží infikované plísněmi z hygienických důvodů není do prodeje zařazeno ani Zboží, které je plísněmi infikováno pouze v malém rozsahu.

7.5. Za neprodejné může být považováno i Zboží, jehož Výchozí cena dosahuje částky nižší než 50 Kč nebo Zboží, které se neprodalo do 1 roku od okamžiku jeho prvního vystavení na e-shopu.

7.6. Knihobot je povinen Prodávajícího informovat o tom, že Zboží bylo posouzeno jako neprodejné nebo
se stalo neprodejným, a to prostřednictvím Zákaznického účtu.

Neprodejné Zboží od počátku

7.7. Prodávající tímto pověřuje Knihobot, aby Zboží, které bylo posouzeno jako neprodejné z důvodů uvedených výše, na vlastní náklady ekologicky zlikvidoval.

Neprodejné Zboží z důvodu nízké Prodejní ceny nebo po uplynutí 1 roku

7.8. Pro případ, že bude Zboží označeno za neprodejné v souladu s čl. 7.5 Obchodních podmínek, zaniká platnost a účinnost Kupní smlouvy ve vztahu k tomuto Zboží dnem, kdy obdrží Prodávající od Knihobotu informaci o neprodejnosti Zboží, a to prostřednictvím Zákaznického účtu.

7.9. Ustanovení čl. 7.7 Obchodních podmínek se uplatní v takovém případě stejně.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

8.1. Prodávající i Knihobot mohou odstoupit od Kupní smlouvy pouze v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nebo případně jiným obecně závazným právním předpisem.

8.2. Pro případ, že Prodávající nebo Knihobot odstoupí od Kupní smlouvy, zavazují se strany si nejpozději do 14 dnů vrátit přijatá plnění. Náklady spojené s navrácením plnění nese každá ze stran samostatně.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Veškerá ustanovení a právní vztahy vyplývající z Kupní smlouvy, včetně těchto Obchodních podmínek, uzavírané mezi Knihobotem a Prodávající se řídí právem České republiky. Úmluva OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní. V případě sporu se Knihobot
a Prodávající zavazují učinit vše pro smírné vyřešení daného sporu.

9.2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

9.3. Uzavřená Kupní smlouva je Knihobotem archivována po dobu nejméně tří let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů. Knihobot poskytne Prodávajícímu přístup ke Kupní smlouvě v odůvodněných případech.

9.4. Knihobot je oprávněn Obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu Zboží, které nabízí.

9.5. Kontaktní údaje Knihobotu jsou následující:

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze zaslat na info@knihobot.cz. Na případné stížnosti bude Knihobot písemně reagovat do 7 dnů od jejich obdržení.

9.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 29.11.2023 a ruší předchozí obchodní podmínky
pro obstarání prodeje společností Knihobot. Obchodní podmínky platné do 28.11.2023 jsou k dispozici zde.

9.7. V případě, že některé ustanovení Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či je nebo bude v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena a nadále platná. Knihobot a Prodávající souhlasí s tím, že taková neplatná ustanovení budou nahrazena ustanoveními platnými, a to tak, aby se tato nová ustanovení, co nejvíce blížila smyslu a účelu nahrazených ustanovení.