Osobní převzetí: zdarma
Českou poštou do ruky: 90 Kč
Slovensko: 120 Kč
Dobírka: +40 Kč
více o dopravě zde
info@knihobot.cz
+420 245 007 128

pondělí—pátek 8:00—20:00
Dukelských hrdinů 359/21, Praha 7 Holešovice
Košík
0
logo
LTC BTC accepted here
antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 48. Čísla 1. - 10., 1967 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 48. Čísla 1. - 10., 1967 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 48. Čísla 1. - 10., 1967 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 48. Čísla 1. - 10., 1967 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 48. Čísla 1. - 10., 1967 antikvární kniha Říše hvězd. Ročník 48. Čísla 1. - 10., 1967

Říše hvězd. Ročník 48. Čísla 1. - 10., 1967

180 Kč

Název: Říše hvězd. Ročník 48. Čísla 1. - 10.
Autor: kolektiv
Rok vydání: 1967
Jazyk: česky
Stav: viz foto
Kategorie: Astronomie / Vesmír / Kosmonautika
Digitalizovaná tiráž: hobby" Jako amatérl naši a věnuji mu
také velký podil ze svého volného ča-
su. Jsou to lidé neobyčejně přátelštf a astronomte. Myslím, že člověk pozná
po
mf℃tí lokální patrioti jako naši členo
vé astronomlckých kroužků. Proč ne spřátelit, než ti, kterf majf shodné zá
Rozhodně to byly užltečné dva dny
Jež Jsem strávil mezi polskými přáteli
A jsou to také astrono- jinou zemi dobře, teprve když pozná
lidi. A kteří lidé by se měll rychle
nějaká nevhodná Jmy? Rozšiřuji se mezinárodní styky
stronomů amatérû. U nás bychom
Pavel Přihoda
přece ne
lastnost, pokud vede k soutěžlvosti
mezi jednotlivými skupinaml
měll alespoň začit
Z Ceskoslovenské astronomické společnosfi
P A DESAT LET CES KOSLOVENSKE
A STR 0 N 0 M 1 C K E SPOLEČNOSTI
Dne 8. prosince 1967 oslaví naše poslall svoje vzpomínky na činnost
Společ
nost 50. výročí založení. K to vlastní I činnost bývalých mistních
muto výroči připravuje ústředni výbor člena (I skupin), vzpomínky na vý
ké astronomické společ. stavbu lidových hvězdáren, na význad
l schůzi, vý né přednášky a Jiné pozoruhodné udá
es
sti pri CSAV slavno
vu, přátelský
r a některé Jiné losti. Vitány jsou zvláště fotografie
akce. Původní Ceská ast
spo
a přikladem pro zakládání podobných
nomická z činnosti skupin f
ců, a
nejen rázu astronomického, ale i snfm
ky zasloužilých pracovniků, skupinové
fotografie pozorovatelů, členů výboru,
l pro zřizování lidových hvězdáren. dále lidových hvězdáren, přístrojtů
Byla popudem k popularizaci astrono- apod. Originály fotografif budou na
lečn
Praze byla povzbuzenim
f v rüzných krajich republiky
lé republice. Te
liv a zá- požádání vráceny, kopie
ra
cůù
celých skupin
I ostatní materiál bude uložen v archf
stronomie u nás je třeba sou vu Společnosti.
o roz
středit pro budo
pracován
Vzpominky, fotografie, plány hvěz
dáren a podobný materiál posilejte na
adresu Ceskoslovenská astronomická
Prosíme prot
rši pamětníky, ze-
jména členy CAS v počátcích její čin-
počátcich činností jejf lidové
společnost při CSAV, sekretariát, Pra
hvězdá
Praze na Petřině, aby ha 7, Královská obora 233
Z lidových hvězdáren a asfronomických kroužků
CELOSTATNI SEMINAR O VÝZKUMU PLANET
A MESİCE
Ve dnech 1. a 2
Byly předneseny tyto
v Praze v Emauzích seminář, který sef Sadil: Nové poznatky o Měsíci a
átního úk
spořáda- Marsu. Dr. Ladislav KFivský: Magne-
Inž.
rámci ce
ve spolu tické pole a částice kol pla
pobočkou CAS při Antonin Rükl: Co nového v seleno-
vá hvězdá
jména pra dézii. Inž. Pavel Přihoda: Přehled no-
ch hvězdáren a čle vých prací z planetární astronomie.
nom astronomických kroužků. Planety Josef Klepešta: Novinky ve fotografil
středem zájmu a no- Mèsice. Petr Lála: O kosmických son
vých poznatků o těchto tèlesech a je dách k výzkumu planet a Měsíce. Dr
umu je možno využit při po- Miroslav Máška: Dnešni stav seleno-
i astronomie a kosmonautiky. logie. Zdeněk Pokorný: Poznámky k fo-
Sou
tělesa středem svých zájmových po bor referátů bude vydán ve sborniku,
který na objednávku zašle Lidová
SAV. Seminář byl ur
a Měsíc isou
ch
řada amatérů i dne
ní tato tografii a fotometrii Jupitera
ván
20
180 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0